Obchodné podmienkyfotodar
logo

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY spoločnosti FOTODAR

1.Úvodné ustanovenia

Fotodar (ďalej iba predávajúci) je spoločnosť ktorá svojím zákazníkom umožňuje si objednať

a vytvoriť fotodarčeky z vlastných digitálnych fotografií a textov, zabezpečí tlač a dodanie

fotodarčekov na miesto určenia zákazníkom.

Predávajúci je prevádzkovateľ internetovej stránky a zabezpečuje vytlačenie

zaslaných fotografií na konkrétny vybraný materiál.

Kupujúci je osoba, ktorá má kokrétny záujem o ponúkaný tovar a ktorá zašle riadnu

objednávku cez webovú stránku.

2.Kúpna zmluva a jej vytvorenie

Kupujúci si môže u predávajúceho objednať tovar e-mailom s popisom objednávky, alebo

vyplnením formuláru a zaregistrovaní sa na internetovej stránke predávajúceho.Riadne v

vyplnenou objednávkou kupujúci súhlasí s obchodnými podmienkami. V prípade, že kupujúci

dodrží postup objednania na webovej stránke predávajúci zašle kupujúcemu potvrdenie

o prijatí objednávky formou informačného e-mailu na adresu, ktorú zaslal kupujúci.

Kúpna zmluva v súlade s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktorá je základom

pre uskutočnenie predaja tovaru je uzatvorená medzi kupujúcim a predávajúcim v

okamžiku, keď kupujúci dostane záväzné potvrdenie o prijatí objednávky zo strany

predávajúceho formou informačného e-mailu.

Predávajúci sa na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy zaväzuje vyhotoviť a dodať tovar

kupujúcemu za podmienok ponúkaných na internetovej stránke predávajúceho.

Kupujúci berie na vedomie, že uzatvorením kúpnej zmuvy mu vzniká povinnosť zaplatiť

kúpnu cenu za zhotovený fotodarček ktorá bola uvedená predávajúcim v potvrdzujúcom

e-maily, podľa cien platných v okamžiku uzatvorenia kúpnej zmluvy.

Ak kupujúci nedodrží postup objednania na webovej stránke, predávajúci mu nezašle

potvrdenie o prijatí objednávky a k uzatvoreniu kúpnej zmluvy nedojde.

Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a to v prípade, že kupujúci zašle fotografie

koré nie sú vhodné pre tlač, prípadne ich obsah nie je v súlade s platnými právnymi

predpismi. V takomto prípade predávajúci kupujúceho vopred upozorní ak takýto problém

nastane.

3.Platobné podmienky

Za objednaný tovar je možné zaplatiť pri dodaní na dobierku alebo pri prevzatí tovaru

osobne na adrese firmy FOTODAR. Pri objednávke poštou bude zákazníkovi účtované

poštovné a balné vo výške 4,50€. O prípadnej zmene ceny predávajúci vopred upozorní

kupujúceho informačným e-mailom.Ak zákazník s touto zmenou nesúhlasí má právo

zmeniť alebo zrušiť objednávku.

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť ceny, pričom zmena ceny sa stáva účinnou v

okamžiku zverejnenia nového cenníka na webovej stránke a neplatí už pre uzatvorené

kúpne zmluvy.

www.fotodar.eu

Ceny uvedené na internetovej stránke sú s DPH a sú konečné.

Cena uvedená v objednávke je konečná a obsahuje cenu za tovar, služby, dopravné a

balné vrátane všetkých súvisiacich poplatkov o ktorých bude kupujúci vopred informovaný.

4.Miesto plnenia

Miestom plnenia je miesto predania tovaru kupujúcemu.Predávajúci si vyhradzuje právo

dopraviť kupujúcemu tovar prostredníctvom tretích osôb.

Tovar bude vyrobený v termíne 3 - 7 pracovných dní.O prípadných zmenách bude

kupujúci včas informovaný.

Kupujúcemu predávajúci zasiela informačný e-mail v deň zaslania tovaru dobierkou.

Pri preberaní tovaru osobne na mieste podnikania firmy Fotodar sa predávajúci dohodne

s kupujúcim e-mailom alebo telefonicky.Pracovná doba Po. - Pia.:od 8.00 - 16.00hod.

Dohoda možná aj v iných hodinách.

5.Ďalšie ustanovenia

Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie, duševné vlastníctvo softvéru

a všetky časti webovej stránky www.fotodar.eu sú chránené autorským právom.

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie žiadu zodpovednosť za

chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do webovej stránky.

6.Záruka

Ak sa tovar pri prevzatí nezhoduje s kúpnou zmluvou má upujúci právo na to aby

predávajúci bezplatne a bez odkladu uviedol tovar do stavu zodpovedajúceho kúpnej

zmluve a to podľa požiadaviek kupujúceho výmenou tovaru alebo jeho opravou.Ak to

nie je možné môže kupujúci žiadať primeranú zľavu alebo od zmluvy odstúpiť.Toto

neplatí pokiaľ kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel.

Záruka sa vzťahuje na chyby materiálu a chyby, ktoré vzniknú pri výrobe

.

Záruka sa nevzťahuje na zaslané podklady a texty zo strany kupujúceho.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie spôsobené jeho používaním.O spôsobe

údržby je kupujúci informovaný na internetovej stránke.

Odchýlky od čakanej farebnosti nebudú považované za chybu a nebudú predmetom

reklamácie.

Ak kupujúci zašle elektronickou poštou dokumentáciu chyby s jej presným popisom

predávajúci je povinný chybu posúdiť a informovať kupujúceho o spôsobe nápravy

v lehot 30dní odo dňa kedy bola reklamácia doručená.

Fotodar môže v prípade potreby vylepšiť farebnosť fotografií a kupujúceho o tejto

potrebnej zmene farebnosti informovať .

Reklamácie ktoré vychádzajú zo zlej kvality fotografie, malého rozlíšenia nebudú

uznané.Všetky informácie o potrebnej kvalite fotografií sú na internetovej stránke.

7.Ochrana osobných údajov

Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. Sú použité

iba pre zaslanie objednanej zásielky spojenej s komunikáciou so zákazníkom.

Predávajúci je oprávnený poveriť spracovaním osobných údajov tretiu osobu

dopravujúcu tovar.

Zákon č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.1.2012.

 

 

Ochrana osobných údajov/GDPR: kliknite TU

 

 


O
Kontakt